Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro
« Alte articole din categoria Economie

Valoarea aurului lichid în România

Economie - Roxana Petcu
(citeste alte articole de acelasi autor »)Sursa foto: cunoastelumea.ro

Data adaugarii: 2017-08-07

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:


Doar jumătate din populaţie are acces la apă 
,,Bunuri şi servicii”, un capitol complicat    
Cresc cheltuielile cu personalul

Apa este monopol natural de interes strategic. Ea constituie o resursă naturală  importantă la nivel mondial datorită utilizării sale atât din punct de vedere economic, cât şi pentru asigurarea consumului populaţiei. 
În România, Administraţia Naţională „Apele Române” are calitatea de operator unic al resurselor de apă şi se află sub coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor. 
Administraţia Naţională „Apele Române” are ca atribuţii: 
- cunoaşterea, conservarea, utilizarea raţională, protecţia, refacerea şi utilizarea resurselor de apă ale ţării; 
- întreţinerea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor prin construcţia de lacuri de acumulare, diguri etc.; 
- administrarea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice, hidrogeologice şi a infrastructurii „Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor”; 
- întreţinerea cursurilor de apă de pe teritoriul ţării; 
- luarea de măsuri de siguranţă şi apărare împotriva inundaţiilor; 
- supravegherea calităţii resurselor de apă, prevenirea şi avertizarea în cazul  poluărilor accidentale; 
- documentarea în vederea constituirii şi gestionării fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor; 
- implementarea Directivei Europene 60/2000/EC şi a celorlalte directive ale Uniunii Europene în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. 
Aceste atribuţii se realizează printr-un mecanism economic, care constă în stabilirea unui sistem de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă,  care prevede următoarele : 
a) contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă şi utilizatori; 
b) contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă; 
c) contribuţia pentru potenţialul hidroenergetic asigurat prin barajele şi lacurile de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”; 
d) contribuţia pentru exploatarea de agregate minerale din albiile şi malurile cursurilor de apă. 
Mecanismul economic prevede aplicarea de penalităţi tuturor utilizatorilor care încalcă prevederile din abonamentul contractual încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Române” pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, a concentraţiilor şi a cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.
Bonificaţiile sunt acordate acelor utilizatori de apă care demonstrează, constant, o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi protecţia calităţii apelor. 

Veniturile Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Veniturile Administraţiei Naţionale „Apele Române” se obţin prin aplicarea sistemului de contribuţii tuturor utilizatorilor de apă pe baza contractelor de abonament încheiate între părţi.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române” a fost întocmit ţinând cont de aceste reglementări şi de prevederile Scrisorii-Cadru nr. 416785/ 18.01.2017 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, în baza propunerilor ordonatorilor de credite din subordine.
La fundamentarea bugetului s-a luat în calcul şi amploarea fenomenelor naturale actuale, cu variaţii mari de temperatură de la cald la rece, secetă, inundaţii şi fenomene extreme, frecvenţa producerii acestora şi multitudinea poluărilor accidentale. 
În acest sens, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 s-au cuprins venituri în sumă aprobată de 1.000.169 mii lei, mai puţin cu 9,2% faţă de anul 2016, când bugetul aprobat a fost de 1.101.455 mii lei şi s-a realizat în procent de 91,09%.
Diminuarea veniturilor în anul curent faţă de anul trecut se datorează încheierii eşalonării plăţilor restante pe care Hidroelectrica le-a achitat în totalitate. 
Veniturile Administraţiei Naţionale Apele Române sunt obţinute în baza unui mecanism economic propriu care are la bază principiul recuperării integrale a costurilor de la utilizatori. 
În cadrul proiectelor pe care A.N. „Apele Române” le derulează cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, există un dezechilibru între veniturile care urmează să fie încasate şi cheltuielile propuse spre efectuare. Acest dezechilibru între venituri şi cheltuieli se datorează faptului că validarea cheltuielilor aferente ultimei perioade a fost efectuată de către Autoritatea de Management în anul 2016, atunci când a fost încheiat proiectul, suma urmând a fi încasată în cursul anului 2017 (proiectul Danube Water Integrated Management - diferenţa este în valoare de 2.648 mii lei). 

Cresc cheltuielile cu personalul

La capitolul de cheltuieli în buget suma prevăzută  este de 1.232.348 mii lei , cu 18,04% mai mare decât în  anul 2016, când nivelul cheltuielilor a fost de 1.043.971 mii lei.
Această diferenţă este formată în principal din cheltuieli cu personalul  de 40.576 mii lei şi cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 21.388 mii lei.
În cadrul cheltuielilor cu personalul s-a prevăzut o suplimentare de 10.61% faţă de anul 2016, însumând o valoare netă de 40.576 mii lei. Creşterea nu are în vedere  majorări salariale, ea prevede  asigurarea plăţii salariilor pentru cei 9.000 de salariaţi şi pentru cele 700 de posturi vacante şi suplimentare prevăzute în organigramă. 
În urma fenomenelor naturale extreme care au luat amploare în România pentru intervenţia rapidă în aceste situaţii, A.N. „Apele Române” a înfiinţat în bazinele hidrografice din teritoriu un număr de 23 de Centre de Intervenţie Rapidă (C.I.R.) şi un număr de 47 de Formaţii de Intervenţie Rapidă (F.I.R.) şi 23 de Formaţii de Intervenţie Operativă Mecanizată (F.I.O.M), modificând în organigrama instituţiei cu 500 de posturi vacante şi 200 suplimentare. 
Totalul fondului de  salarii pe anul 2017 este de  321.306 mii lei, din care pentru plata salariilor angajaţilor 305.
964 mii lei şi pentru cele 700 de posturi vacante şi suplimentare 15.342 mii lei.
Cu toate aceste măsuri, personalul Administraţiei Naţionale Apele Române este subdimensionat cu aproximativ 45%, la acest moment necesarul suplimentar fiind de aproximativ 4.500 de salariaţi.         
Administraţia Naţională Apele Române a făcut eforturi mari pentru a putea  achiziţiona din surse proprii utilaje terasiere, autovehicule de mare tonaj, echipamente şi materiale de intervenţie, completarea şi modernizarea stocului de apărare, motiv pentru care este absolut necesară angajarea de personal care să deservească aceste utilaje şi echipamente şi să intervină operativ la dezastre. 
De asemenea, Administraţia Naţională Apele Române are o contribuţie importantă la realizarea obligaţiilor ce revin României în domeniul gospodăririi apelor în cadrul Uniunii Europene, în acordurile bilaterale cu ţările vecine.
De exemplu, în ceea ce priveşte bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, 30% din suprafaţa acestuia se află pe teritoriul României, respectiv 37% din lungimea acestuia. Acest lucru determină ca România să facă un efort  material, uman şi financiar cu cea mai mare pondere comparativ cu cele 14 ţări dunărene.

,,Bunuri şi servicii”, un capitol complicat 

La cheltuiala cu ,,Bunuri şi servicii” în Bugetul pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale Apele Române este prevăzută o majorare faţă de execuţia bugetului anului 2016 în procent de 6,59%. Majorarea este dată de întârzierea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări finanţate din surse proprii din anul precedent.
O parte din lucrările de întreţinere şi reparaţii prevăzute în programul anual de gospodărire a apelor au fost amânate şi reprogramate pentru anul 2017 datorită condiţiilor meteorologice şi hidrologice deosebite, produse în special în ultimul trimestru al anului 2016. 
La titlul ,,Cheltuieli de capital” din surse proprii este prevăzută o majorare de 51.38% faţă de anul 2016 impusă de continuarea programului de dotări cu utilaje de intervenţie, echipamente cum ar fi de exemplu: utilaje independente pentru curăţat albii de râuri, autobetoniere, electrostivuitoare, bărci cu motor, turnuri de iluminat la intervenţii cu generator, benzi transportoare, defrişatoare forestiere şenilate, staţii carburant mobile, autobasculante, excavatoare pe şenile, buldozere, buldoexcavatoare, drage refulante, macarale portal, instalaţii sablare cu apă, motocositoare autopropulsate, utilaje de tocat crengi etc. 
      
Proiecte cu finanţări externe

În cadrul BVC 2017  la „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, suma prevăzută este de 2.126 mii lei, o reducere de 65,41%  datorată încheierii unor proiecte pentru cadrul financiar 2007-2013, unde A.N. „Apele Române” avea calitatea de partener.
La titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” suma prevăzută este de 5.166 mii lei. 
În conformitate cu  Legea 500/2002 art. 66, al. 2  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, deficitul înscris în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, în sumă de 232.179 mii lei, va fi acoperit din excedentul anilor anteriori pentru realizarea obiectivelor de investiţii.
Componenţa acestui excedent este următoarea: 
- excedent an 2014= 359.092 mii lei; 
- excedent an 2015= 310.854 mii lei; 
- deficit an 2016= 42.634 mii lei, 
Deficitul propus de către Administraţia Naţională Apele Române în valoare de 232 milioane lei reprezintă un procent de 0.000285% din întregul P.I.B., România planificând realizarea unui produs intern brut (P.I.B.) în sumă netă de 815.197 milioane lei, cu un deficit de 2,96% din acesta.
     
Doar jumătate din populaţie are acces la apă

La 31 decembrie 2016, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 79.677,6 km, cu 2732,6 km mai mare pe total ţară, o majorare de 3,6% faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2015.
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara a fost la finele anului 2016 de 740.718 mii mc, în scădere cu 3.289 mii mc faţă de anul 2015. Din această cantitate,  563.416 mii mc, adică 76,1%, a fost apă potabilă distribuită pentru uz casnic. 
Volumul apei potabile distribuite consumatorilor care au instalate apometre în totalul distribuit  este de 94,8%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem „pauşal”. 
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, lungimea simplă a conductelor de canalizare, aceasta a crescut în anul 2016 cu 2650,8 km ajungând la 34.353,4 km, cu 8,4% mai mare faţă de anul 2015, din care 24.133,5 km în municipii şi oraşe. 
În anul 2016, un număr de 9.702.739 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare (SC), aceştia reprezentând 49,1% din populaţia rezidentă a României. 
În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare (SCE) a fost de 9.415.524 persoane, adică 47,7% din populaţia rezidentă a ţării.
Din păcate, la sate trebuie făcute eforturi mari deoarece doar 28% din populaţia de la sate are acces la apă în sistemul public de distribuţie.
Ţinând cont de schimbările climaterice la nivel mondial, de faptul că apa reprezintă un factor important şi determinant în existent omului trebuie luate măsuri urgente, ca de exemplu:
reducerea poluării apelor;
utilizarea apei cu maximă eficienţă în sistemul economic şi uzul casnic, eliminarea pe cât posibil a pierderilor;
dezvoltarea reţelei hidrografice a ţării şi modernizarea celei existente ;
creşterea gradului de purificare şi reciclare a apelor poluate etc.
 
 • Currently nan/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Noteaza articolul.

 Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


  Recomandat Curierul National
  Ultimele comentarii:

  dancila este de unica folosinta pentru infractorul ...
  Vizita ministrului Sanatatii si a ministrului Finantelor Publice la Constanta

  erata:de stiut cuM..,; ,,monedei "(societatii) ...
  Cuba și-a modificat Constituția. Este recunoscută economia de piață, dar «nu va exista un viraj capitalist»

  adica intorc societatea cubaneza la 180°inapoi ,l ...
  Cuba și-a modificat Constituția. Este recunoscută economia de piață, dar «nu va exista un viraj capitalist»

  deja in Anglia este seceta si cu interdictia oblig ...
  Noi achiziţii în apărare: Alte 5 avioane de tip F-16 ar urma să intre în dotarea forţelor armate române

  Din investițiile în armament și dezvoltarea lui ...
  Noi achiziţii în apărare: Alte 5 avioane de tip F-16 ar urma să intre în dotarea forţelor armate române

  Top articole:

  Afişează articolele cele mai:
  Votate | Comentate | Expediate

  Radio Sud

  Tipografia de Sud
  Orologia Primo minuto

  Sumarul ediţiei: