9.8 C
București
luni, 19 octombrie

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL

SALCO SERV SA organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul  de director general, pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL – Condiții obligatorii

 • Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;
 • Experiență profesională generală, de cel minim 8 ani;
 • Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 • Fără înscrisuri în cazierul fiscal;
 • Fără înscrisuri în cazierul judiciar;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
 4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului);
 9. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese

(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

    Criterii de evaluare/selecție:   

 1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
 2. Competențe profesionale de importanță strategică;
 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
 4. Competențe sociale și personale;
 5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:

 • OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12011   109180 301   0 46>OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
 • Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 august 2018

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW