COMUNA BUNEŞTI

COMUNA BUNEŞTI în calitate de Autoritate publică tutelară a Regiei Publice A Padurilor Stejarul RA anunță organizarea recrutării și selectării candidaților pentru desemnarea MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR STEJARUL RA

 • 1 reprezentant al autoritatii publice tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome
 • 5 persoane cu experienţă relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat; Aceste persoane nu pot fi functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.

Regia Publică Locală a Padurilor Stejarul RA este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic aflat în subordinea asociației unităților administrativ –teritoriale Bunesti, Jibert,Ungra, Ticus si Soars.

 1. Conditii pentru reprezentantul autoritatii publice tutelare:
 2. experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Stejarul R.A. şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 3. cetăţenie română şi domiciliul în România;
 4. studii superioare de lunga durata ;
 5. capacitate deplină de exercițiu și integritate morală;
 6. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 7. stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu maxim 1 lună înainte de aplicaţie;
 8. nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Condiții pentru candidații cu experiență relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat
 • studii medii în domeniul silvic, economic, sau tehnic ori studii medii de specialitate în domeniul regiei autonome;
 • experiență in administrarea sau managementul unor regii autonome sau societati , inclusiv societati din sectorul privat;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania
 • sa aiba capacitatea deplină de exercițiu;
 • să nu exercite in prezent mai mult de trei mandate ( incluzandu-l sip e cel din cadrul regiei) de administrator in intreprinderi publice
 • sa aiba starea de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale, cu maxim o luna inainte de aplicatie;
 • să nu fi fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de oruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscal, infractiuni prevazute d eLegea 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.(Declarație pe propria răspundere), 
 1. Criterii de selecție/evaluare a candidaților
  1. Indeplinirea condițiilor generale și specifice și a celor cerute prin legislația în domeniu
  1. Alinierea Declarației de Intenție la Scrisoare de așteptări  și viziunea candidatului privind 

 dezvoltarea regiei.

 1. Cunoștințe sau experiență în domeniul de activitate al regiei.
  1.  Experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative.
  1. Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanță corporativă.
  1.  Capacitate și abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii :

– Capacitate de analiză și sinteză.

– Abilități de comunicare (scris și vorbit).

– Orientare către rezultate.

– Capacitate de luare a deciziilor și de a evalua impactul acestora.

– Experiență managerială (vechime într-o funcție de conducere/administrare prestigiul companiei  angajatoare , nivelul ierarhic ocupat).

 • Probele procesului de selecție sunt:

2.1 Selecția dosarelor de înscriere

Dosarele se vor depune la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Stejarul RA, până cel târziu la data de 13.12.2021, orele 14.00.

 •    Interviul de selecție

Interviul va avea loc în data de 30.12.2021, începând cu ora 1100, la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurile Sincii, doar pentru candidații care au fost admiși la etapa dosarelor de înscriere.

 • Documente necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere
 •  Pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:
 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul –dacă este cazul);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea profesională;
 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste experiența de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Stejarul R.A. şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații.
 • Pentru ceilalți candidați:
 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administrație din care face parte candidatul –dacă este cazul);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea profesională;
 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste experiența în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți comerciale, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5, alin 2, lit. (c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv faptul că nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
 1. Depunerea candidaturilor

Documentele se depun personal  la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Stejarul RA sau prin poștă cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.

Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunț de selecție, este obligatorie.

Imposibilitatea transmiterii pe suport de hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție.

Prin transmiterea documentelor, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție.

Candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experiența lor sau statutul profesional.

Informații suplimentare privind dosarul de înscriere și probele de selecție sunt disponibile pe website-ul Regiei Publice Locale a Padurilor Stejarul RA: https://rplpstejarul.ro/, la tel.: 0268 260 556 și la sediul, str. Cetatii, nr.28, Rupea, județul Brașov.

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW