ANUNȚ privind selecția Directorului societății ETA SA

Consiliul de Administratie al ETA SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare organizeaza selectia Directorului societatii conform art.35 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procesul de selectie va cuprinde urmatoarele etape

 • Depunerea candidaturilor – termen 15.12.2021
 • Evaluarea candidatilor- termen 16.12.2021
 • Interviul (candidatii ramasi in lista lunga), dupa caz 16.12.2021
 • Depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii din lista scurta 03.01.2022
 • Interviul (candidatii ramasi in lista scurta) 10.01.2022
 • Intocmirea raportului final 12.01.2022

Conditii generale obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca Directorului  societatii ETA SA

 1. Cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau ale statelor apartinand Spatiului Economic european si domiciliul in Romania;
 2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
 3. Capacitate deplina de exercitiu;
 4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de document medical;
 5. Sa nu aiba inscriei in cazierul fiscal si judiciar;
 6. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta din domeniul ethnic sau economic;
 7. Experienta de minim 10 ani in conducerea unor societati comerciale din sectorul public sau privat;
 8. Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului in ultimii 7 ani;
 9. Sa nu fi desfasurat activitati de politie politica in sensul art.2 lit a-c al OUG 24/2008;
 10. Sa nu se afle in conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Sa nu fie in litigiu cu ETA SA sau sa nu fi existat litigii intre candidat si societate in ultimii 3 ani;

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta din domeniul tehnic sau economic;
 2. Experienta de minim 10 ani in conducerea unor societati comerciale din sectorul public sau privat;
 3. Experienta de minim 10 ani in domeniul transportului, service si mentenanta autovehiculelor’;

Selectia se va realiza astfel:

1. Depunerea dosarului de candidatura

Dosarul de candidatura va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere, ce cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 2. CV format Europass;
 3. Cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii dosarului;
 4. Cazier fiscal eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii dosarului;
 5. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, cu mentiunea  ,,conform cu originalul,, si semnatura candidatului;
 6. Copie act de identitate cu mentiunea “conform cu originalul” si semnatura candidatului;
 7. Copiile documentelor care sa ateste experienta de minim 10 ani in conducerea unor societati comerciale din sectorul public, financiar  sau privat;
 8. Documente  care sa ateste rezultatele societatilor manageriate (exemplu formularul F 20 din situatiile financiare anuale)   care vor cuprinde  mentiunea ,,conform cu originalul,, si semnatura candidatului;
 9. Documente care sa ateste participarea la elaborarea sau implementarea proiectelor finantate din fonduri europene ,, conform cu originalul,, si semnatura candidatului;
 10. Documente care sa ateste vechimea in specialitea studiilor care vor cuprinde mentiunea “conform cu originalul” si semnatura candidatului;
 11. Adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate corespunzatoare;
 12. Scrisoare de recomandare (cel putin una);
 13. Declaratie pe propria raspundere a candidatului ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului in ultimii 5 ani;
 14. Declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca nu se afla in conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aceasta etapa este eliminatorie.

Modul de transmitere a dosarului de candidatura

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi depuse pana cel tarziu in data de 15.12.2021 orele 16.00  la Secretariatul ETA SA din Ramnicu Valcea, str. Depozitelor, nr.1, in plic inchis cu mentiunea “Candidatura pentru functia de director al societatii ETA SA”

Persoana de contact d-na Liliac Elena, secretar, telefon 0350412491, 0786720433, luni-joi orele 8.00-16.00; vineri orele 8.00-13.00.

Candidatii ale caror dosare au fost admise vor fi nominalizati pe lista lunga elaborata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Fiecarui candidat, i se va comunica in scris prin email rezultatul obtinut la finele acestei etape. De asemenea, candidatii pot verifica rezultatul pe pagina de internet a societatii www.eta-bus.ro.

2. Selectia initiala

Competentele evaluate in cadrul acestei etape sunt:

 • competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice
 • competente profesionale de importanta strategica/tehnica
 • competente de guvernanata corporativa
 • competente sociale si personale
 • experienta pe plan international
 • etica si integritate
 • independenta
 • alinierea cu scrisoarea de asteptari
 • cerinte prescriptive si proscriptive

Aceasta etapa este eliminatorie.

La finele acestei etape, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va elabora lista scurta propusa. Fiecarui candidat i se va comunica in scris prin email rezultatul obtinut la finele acestei etape. De asemenea candidatii pot verifica rezultatul pe pagina de internet a societatii www.eta-bus.ro

Candidatilor din lista scurta li se va cere ca pana la data de 03.01.2022, sa elaboreze si sa depuna declaratia de intentie, elaborata conform prevederilor HG nr.722/2016, declaratiile de intentie se vor depune in plic inchis si sigilat purtand inscriptionate numele si prenumele candidatului la secretariatul ETA SA din Ramnicu Valcea, in timpul programului de lucru al societatii.

3. Selectia finala

Acesta etapa consta in :

 • evaluarea declaratiei de intentie
 • interviu de selectie finala

Aceasta etapa este eliminatorie.

Interviurile de selectie finala se vor desfasura la sediul ETA SA din Ramnicu Valcea, str. Depozitelor, nr.1. Programarea candidatilor de pe lista scurta la interviul de selectie finala, se va face in scris.

Fiecarui candidat i se va comunica in scris prin email rezultatul obtinut la finele acestei etape. De asemenea candidatii pot verifica rezultatul pe pagina de internet a societatii www.eta-bus.ro

Presedintele Consiliului de Administratie al  ETA SA Ramnicu Valcea MARDALE NICOLAIE

- Publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW