20.3 C
București
luni, 12 aprilie

Ce trebuie să știm despre crearea și autorizarea funcționării PFA, II și IF

Birocrația există în toate țările și dă bătaie de cap celor care nu sunt obișnuiți, și nici nu știu să completeze ,,N’’ formulare pentru a-și desfășura activitatea în condițiile legii.

Vrei să respecți legea, dar birocrația te doboară.

De ce pe site-urile Registrului Comerțului sau ANAF nu există exemple completate?

Nu toți ne pricepem să completăm formulare, uneori nici angajații instituțiilor de stat, nu toți. Dar pe măsură ce este implementată tehnologia calculatoarelor, serverele care acționează după un program prestabilit, transmisiile on – line … ori ne adaptăm, ori suntem depășiți.

Orice persoană fizică, cetăţean român sau al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege și poate desfăşura activităţile economice sub următoarele forme:

a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;

b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale au obligația de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

PFA și II au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în Registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice . Dacă acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.

În toate cazurile menționate mai sus, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire, în caz de nerespectare a termenului este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate.

Acordul de constituire trebuie să cuprindă în mod obligatoriu :

  • – numele şi prenumele membrilor
  • – reprezentantul
  • – data întocmirii
  • – participarea fiecărui membru la întreprindere
  • – condiţiile participării
  • – cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii
  • – raporturile dintre membrii întreprinderii familiale
  • – condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire al întreprinderii familiale va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială va fi semnată de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Persoanele fizice care pot desfășura activități economice în una dintre formele prevăzute sunt cele care :

a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;

b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplină financiar-fiscală, de natură celor care se înscriu în cazierul fiscal;

c) au un sediu profesional; este necesar să deţină un drept de folosință asupra imobilului la adresa căruia este declarat.

d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul sau Municipiul București, în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

În cazul în care la cererea depusă documentele sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului va dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora.

În acest caz, termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În toate cazurile se vor indică documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat.

La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la dată înregistrării cererii sau, după caz, de la dată completării cererii cu documentele solicitate.

Certificatul de înregistrare, conţînând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW