CONVOCATOR SPERANȚA & SUCCESUL

CONVOCATORCONVENER
Mihail Lixăndroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie al SPERANTA & SUCCESUL S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, J40/23537/2007, CUI 22935508, cu sediul social în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 8, sector 1,Mihail Lixăndroiu, in capacity as of President of the Board of Directors of SPERANTA & SUCCESUL S.A., registered with the Trade Office Registry attached to the Bucharest Tribunal, under no. J40/23537/2007, tax identification code 22935508, headquartered in Bucharest, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 8, 1st district,
în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si al Actului constitutiv al societatii,  convoacă Adunarea Generală Ordinară Asociatilor  SPERANTA & SUCCESUL S.A., pentru data de 12.05.2021, ora 13.00, care va avea loc în conformitate cu dispozitiile art. 7.3.7 si art 7.3.9., prevederi statutare care permit desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin videoconferinta,la care sunt invitati  sa participe toţi acţionarii societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei (datei de referinţă) de 15.04.2021.pursuant to the provisions of Law 31/1990 and of the Articles of Incorporation of the company, convenes the Ordinary General Assembly of Shareholders of  SPERANTA & SUCCESUL S.A. on 12.05.2021 at 13:00, an assembly to be organized in compliance with art. 7.3.7 and art. 7.3.9., these being statutory provisions allowing to hold the Ordinary General Assembly of Shareholders by videoconference,to which are invited to attend all the shareholders of the company who are registered with the Shareholders’ Registry at the end of the day of (the reference date) 15.04.2021.
În cazul în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe 12.05.2021, atunci şedinţa se va desfăşura pe data de 13.05.2021, ora 13.00, prin videoconferinta, ordinea de zi ramanand aceeasi.In case the necessary quorum is not met as of 12.05.2021, the Ordinary General Assembly of Shareholders will be held on 13.05.2021 at 13:00, by videoconference, the meeting agenda staying the same.
ORDINEA DE ZI:MEETING AGENDA
1. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul anului 2020, care cuprinde: 1.1 Bilantul contabil prescurtat incheiat la data de 31.12.2020; 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.12.2020; 1.3 Date informative la 31.12.2020; 1.4 Note explicative la 31.12.2020; 1.5 Prezentarea si aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2020.  1. Analysis and approval of the annual financial reports for the year 2020, which includes:1.1 The abbreviated balance sheet concluded on 31.12.2020;1.2 Profit and loss account at 31.12.2020;1.3 Informative data on 31.12.2020;1.4 Explanatory notes on 31.12.2020;1.5 Presentation and approval of the results of the general inventory of the patrimony on 31.12.2020.  
2. Analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2020.  2. Analyse and approve the business report of the Board of Directors, and the release from administration of the members of the company’s board of directors.  
3.  Diverse.  3. Various other topics.  
Presedinte al Consiliului de Administratie, Mihail Lixăndroiu Bucureşti, 30.03.2021President of the Board of Directors, Mihail Lixăndroiu, Bucharest, 30 of March 2021  
- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW