12.3 C
București
vineri, 16 aprilie

Legea achizițiilor publice a fost din nou modificată

În M.Of. nr. 614 din data de 13 iulie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice (OUG nr. 114/2020).

Modificările vizează o serie de acte normative primare din domeniul achizițiilor publice și sectoriale, precum și al concesiunilor, inclusiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016).

OUG nr. 114/2020 reia într-o formă identică sau similară o parte din modificările introduse prin OUG nr. 23/2020, declarată neconstituțională, pe care de altfel o și abrogă, potrivit vasslawyers.ro.

Elementele de noutate din Legea nr. 98/2016 vizează aspecte precum:

 • mecanismul informatic pentru proceduri simplificate;
 • confidențialitatea informațiilor din oferte;
 • procedura de atribuire aplicabilă serviciilor sociale și altor servicii specifice;
 • procedura simplificată;
 • motivele de excludere a candidaților/ofertanților;
 • evaluarea ofertelor și întocmirea raportului procedurii;
 • modificarea contractelor de achiziție publică;
 • angajarea de experți.

Mecanismul informatic pentru proceduri simplificate

OUG nr. 114/2020 introduce definiția mecanismului informatic pentru proceduri simplificate. Acesta reprezintă facilitatea tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate și constă în acordarea accesului autorităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în SEAP. Autoritățile contractante trebuie să aplice mecanismul informatic pentru proceduri simplificate cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice. Autoritatea pentru Digitalizarea României avea obligația de a asigura operaționalizarea și utilizarea acestui mecanism în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2020 (însă mecanismul nu a devenit încă operațional).

Confidenţialitatea informaţiilor din oferte

Similar OUG nr. 23/2020, noile dispoziții prevăd expres că informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentările/justificările de preț/cost transmise de operatorii economici trebuie să fie nu doar indicate, ci și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau ca fiind protejate de un drept de proprietate intelectuală. Dovada care le conferă caracterul de confidențialitate devine anexă la ofertă. În caz contrar, autoritatea contractantă nu are obligația de a nu dezvălui informațiile indicate de operatori ca fiind confidențiale. Legiuitorul clarifică astfel importanţa justificării și dovedirii caracterului confidențial al ofertelor sau al elementelor componente ale acestora, deoarece în practică operatorii economici nu justifică în mod corespunzător caracterul confidențial al informațiilor.

Procedura de atribuire aplicabilă serviciilor sociale şi altor servicii specifice

Spre deosebire de vechea reglementare, OUG nr. 114/2020 prevede că procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, indiferent de valoarea acestora, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligația respectării principiilor din materia achizițiilor publice.

Anterior modificării, procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice era (i) fie una din procedurile de atribuire prevăzute în lege (pentru valori estimate egale sau mai mari decât pragul valoric legal) (ii) fie procedura proprie (pentru valori estimate sub pragul valoric legal). Se mențîn obligațiile suplimentare privind publicarea anunțului de participare/anunțului de intenție valabil în mod continuu și a anunțului de atribuire a contractului pentru achizițiile egale sau mai mari decât pragul valoric legal. Prin excepție, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric legal, în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege pentru această procedura.

Procedura simplificată

OUG nr. 114/2020 modifică vechea reglementare, stabilind obligația, iar nu dreptul autorităților contractante de a aplica procedura simplificată pentru achizițiile publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile legale pentru publicarea unui anunț de participare/atribuire în JOUE. Autoritățile contractante vor aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor în materia achizițiilor publice.

Se introduc totodată cu titlu de noutate două reguli speciale aplicabile acestui tip de proceduri, cu privire la:

 • documentele justificative DUAE – autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv;
 • solicitările de clarificări – în cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicită ofertanților/candidaților, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare, clarificări/completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței; se instituie astfel o limitare de principiu a dreptului de a solicită clarificări ofertanților/candidaților.

Excluderea din procedura pentru neplata taxelor şi impozitelor

OUG nr. 114/2020 reia dispozițiile introduse prin OUG nr. 23/2020, clarificând caracterul alternativ al celor două cazuri de excludere prevăzute de lege pentru încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat: (i) fie autoritățile contractante au cunoștință de încălcarea obligațiilor de plata, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească/decizie administrativă cu caracter definitiv și obligatoriu, (ii) fie autoritățile contractante pot demonstra prin orice mijloace adecvate încălcarea obligațiilor de plată de către operatorul economic.

Totodată, este completat și primul caz de excludere în sensul în care un operator economic este exclus din procedura de atribuire și atunci când hotărârea judecătorească sau decizia administrativă prin care s-a stabilit încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat are caracter definitiv și obligatoriu și în conformitate cu legea statului membru al autorității contractante, nu doar cu cea a statului în care respectivul operator economic este înființat.

Ambele modificări par a fi operate pentru transpunerea corectă a prevederilor relevante din Directiva privind achizițiile publice 2014/24/UE.

Excluderea operatorilor care au participat la pregătirea procedurii

Pentru a elimina situațiile artificiale de excludere de la o procedură de atribuire, se introduce obligația imperativă pentru autoritățile contractante de a oferi posibilitatea candidaților/ofertanților care au participat la pregătirea procedurii de atribuire de a demonstra că implicarea lor în pregătirea acesteia nu poate denatura concurența, înainte de a fi excluși din procedura de atribuire.Totodată, pentru a asigura mai multă transparență, noile prevederi impun expres și obligația autorităților contractante de a justifică în raportul procedurii măsurile adoptate pentru a preveni denaturarea concurenței în cadrul procedurii atunci când la această participa și candidați/ofertanți care au participat în orice mod la pregătirea procedurii de atribuire, inclusiv în cadrul procesului de consultare a pieței. Prin aceste completări sunt transpuse în mod complet în legislația națională prevederile relevante din Directiva privind achizițiile publice 2014/24/UE.

Măsurile de autocorectare adoptate de operatorii economici

OUG nr. 114/2020 introduce completări și în ceea ce privește măsurile adoptate pentru a-și demonstra credibilitatea de către operatorii economici care se află într-una dintre situațiile de excludere stipulate la art. 164 și 167 din Legea nr. 98/2016. Astfel, măsurile prezentate de operatorii economici pentru demonstrarea credibilității vor fi evaluate de autoritatea contractantă ținându-se seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii, iar dacă măsurile prezentate sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta are obligația de a transmite operatorului economic o expunere a motivelor deciziei de excludere. Și aceste completări urmăresc transpunerea în mod complet în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva privind achizițiile publice 2014/24/UE.

Atribuirea contractelor/acordurilor-cadru

Spre deosebire de vechea reglementare ce prevedea dreptul autorității contractante de a declara câștigătoare oferta clasată pe locul următor dacă nu putea fi încheiat contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauza se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a execută contractul, sub noua reglementare, autoritatea contractantă are o obligație în acest sens.

Evaluarea ofertelor şi întocmirea raportului procedurii

Pentru a urgenta procesul de achiziție publică și pentru eliminarea blocajelor cu caracter subiectiv, OUG nr. 114/2020 impune din nou termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de proceduri. Dacă, într-o primă etapă, Legea nr. 98/2016 prevedea un termen de evaluare de maxim 25 de zile de la data limită de depunere a ofertelor, începând cu luna decembrie 2017 singurul termen prevăzut pentru evaluarea ofertelor a rămas perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziției (ambele termene putând fi prelungite în cazuri temeinic justificate).

Astfel, autoritatea contractantă trebuie să întocmească raportul procedurii într-un termen care să nu depășească:

 • 60 de zile lucrătoare, pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, parteneriat pentru inovare și concurs de soluții;
 • 20 de zile lucrătoare pentru procedura de negociere fără publicare prealabilă și procedura simplificată, de la dată-limita de depunere a ofertelor;
 • 100 de zile lucrătoare pentru procedurile de negociere competitivă și dialog competitiv, de la dată-limita de depunere a ofertelor.

Prin excepție, în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoștință operatorilor economici implicați în procedura în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare. Raportul intermediar aferent procedurilor de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv și parteneriat pentru inovare trebuie întocmit într-un termen care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare. În cazul în care ca urmare a unei decizii emise de CNSC/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la dată comunicării acesteia.

În plus, noile prevederi stipulează că încălcarea de către autoritățile contractante a termenelor pentru întocmirea/refacerea raportului procedurii de atribuire constituie contravenție (sancționabilă cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei). Nu în ultimul rând, OUG nr. 114/2020 prevede obligația autorităților contractante de a publică raportul intermediar și raportul procedurii în SEAP, semnate cu semnătură electronică calificată, în aceeași zi cu transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează că fiind confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Accesul la dosarul achiziţiei publice

OUG nr. 114/2020 completează prevederile referitoare la accesul la dosarul achiziției publice, corelativ cu modificările introduse privind obligativitatea demonstrării caracterului confidențial al informațiilor din oferte astfel declarate. Se menționează expres faptul că autoritatea contractantă este obligată să permită accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentarile/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale.

Modificarea contractelor de achiziţie publică

OUG nr. 114/2020 aduce clarificări cazurilor de modificare a contractelor de achiziție publică de la art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016.

Similar OUG nr. 23/2020, nouă reglementare definește noțiunea de modificare substanțială a unui contract de achiziție publică/acord-cadru în sensul art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, drept modificarea prin care contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici ce diferă în mod substanțial față de cele cuprinse în documentul inițial. Rămân, totodată, aplicabile pentru verificarea caracterului substanțial al unei modificări cele patru condiții reglementate de la bun început de Legea nr. 98/2016, astfel cum au fost acestea consacrate prin cauza Pressetext. Se completează astfel definiția noțiunii de modificare substanțială a unui contract de achiziție publică/acord-cadru, prin transpunerea completă a definiției din Directiva 24/2014 privind achizițiile publice.

OUG nr. 114/2020 clarifică faptul că nu este necesară verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute pentru modificarea substanțială în cazul de modificare a contractului de la art. 221 alin. (1) lit. f), respectiv atunci când valoarea modificării este mai mică de 10% sau 15% din prețul contractului inițial. Cazul de modificare este astfel pus în concordanță cu prevederile Directivei 24/2014.

Noua reglementare prevede totodată obligația autorităților contractante de a publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora. Se precizează că prin normele metodologice de aplicare a legii vor fi stabilite condițiile de publicare a modificărilor contractuale.

Angajarea de experţi

Cu titlu de noutate se prevede că în perioada derulării proceselor de achizițîi ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile contractante pot angaja experți, pe perioada determinată, cu contract individual de muncă, în afară organigramei aprobate potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura bună desfășurare a acestora. Experții angajați trebuie să dețînă calificare de experți în achiziții publice sau pot fi persoane cu calificare și experiență relevante în domeniul obiectului achiziției.

Dispoziţii tranzitorii

Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la dată intrării în vigoare a OUG nr. 114/2020 rămân supuse legislației în vigoare la dată inițierii acestora.

Prin procedura de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat sau, după caz, o invitație de participare până la dată intrării în vigoare a OUG nr. 114/2020.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW