Proiect de ordin pentru modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, având în vedere prevederile OUG nr. 19/2021 prin care au fost aduse modificări la OUG nr. 69/2020, astfel încât debitorii care îndeplinesc condițiile reglementate de dispozițiile OUG nr. 69/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri de anulare a creanțelor bugetare accesorii, până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv.

Propunerile şi observaţiile la prezentul proiect de ordin se pot transmite la adresa de email financiar.contabilitate@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 2 august 2021.

ORDIN nr………

pentru modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020

În temeiul prevederilor art. (5) alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. XXII alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. VIII alin. (2) lit. a) și alin. (4), art. IX lit.d ), art. XIII alin. (5) lit.c) și alin. (7) lit. b) și art. XIX din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare avizul Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr………înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. ……….

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN

Art.I.Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020, publicat în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr.1.226 și 1.226 bis din 14 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalități de întârziere sau alte accesorii rămase nestinse la data emiterii „Situației debitelor restante aferente bugetului ANRE”, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru fiecare debitor care notifică ANRE conform art.XIII alin.(1) din ordonanță;”.

  1. La articolul 3 alineatul (8), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, după caz;”.

  1. La articolul 3, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

“(11) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021- 31 ianuarie 2022 inclusiv, ANRE emite și comunică „Decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE”, prevăzută în Anexa nr.7.”

  1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. – (1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANRE conform art.3 alin. (1), în baza unei „Cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE, potrivit Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale”, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, depusă la registratura ANRE sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori transmisă prin poşta electronică la adresa anre@anre.ro.Cerereapoate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021- 31 ianuarie 2022 inclusiv.”

  1. La articolul 4 alineatul (3­), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) și b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021- 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.”

  1. La articolul 4 alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiției prevăzute la lit. a), până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021- 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.”

  1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În situaţia în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.”

Art.II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriţă

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW