Infrastructura forestieră trece în administrarea primăriilor

Drumuri forestiere, căi ferate forestiere şi lucrări de corectare a torenţilor din domeniul public al statului vor putea trece în administrarea UAT-urilor şi a consiliilor locale, la cererea acestora.

În Monitorul Oficial nr.770 a fost publicat Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1019/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Măsura a fost necesară în urma adoptării de Parlamentul României a noului Cod Administrativ, respectiv pentru punerea în aplicare a prevederilor acestuia.

Ministrul Ioan Deneş a aprobat un ordin de ministru care conţine criteriile şi modalităţile prin care se face transferul de proprietate, cu titlul gratuit al acestor bunuri imobile.

Astfel, pot trece în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora, respectiv părţi de drumuri forestiere şi din lucrări de corectare a torenţilor dacă îndeplinesc una din următoarele condiţii:
– deservesc integral fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva; deservesc parţial fondul forestier proprietate publică a statului;
– deservesc parţial fondul forestier proprietate publică a statului;
– deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonele turistice şi de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

De asemenea, aceste bunuri trebuie să fie înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, să fie situate, parţial sau integral, pe teritoriul unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale solicitante şi să nu facă obiectul lucrărilor de investiţii în derulare.

Această transmitere se face în baza unei solicitări scrise din partea unităţilor administrativ-teritoriale, care împreună cu avizul Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi documentaţia prevăzută la alin. (1) din Ordinul menţionat, se depune la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Predarea şi primirea drumurilor forestiere, a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de corectare a torenţilor şi a terenurilor aferente acestora pentru care a fost aprobată trecerea, se va face de către o comisie a direcţiei silvice interesate, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în baza unui protocol. UAT-urile care au preluat unul dintre aceste bunuri trebuie să evidenţieze acest fapt în patrimoniul public local, potrivit prevederilor legale. De asemenea, unităţile teritorial-administrative vor menţine sau vor îmbunătăţi capacităţile tehnice de la momentul preluării bunului public, prin lucrări de întreţinere, reparaţii sau modernizări iar în eventualitatea modernizării drumului forestier şi căii ferate forestiere este interzisă micşorarea capacităţii tehnice a acestora, prin proiectul tehnic. Totodată, circulaţia pe drumurile forestiere şi căile ferate forestiere transmise devine publică, iar reglementarea circulaţiei se va face în conformitate cu reglementările managementului de trafic aprobate în condiţiile legii.

Sumele necesare finanţării măsurătorilor topografice pentru terenul aferent drumului forestier, căii ferate forestiere şi a lucrării de corectare a torenţilor se asigură de la bugetul de stat, anual, de către Ministerul Finanţelor Publice şi se decontează în condiţiile legii.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW