17.1 C
București
joi, 1 octombrie

O recentă apariţie editorială: „Gheorghe I. Brătianu 1980-1989”

Recent a ieşit de sub tipar volumul ”Gheorghe I. Brătianu 1980-1989”, volum alcătuit şi îngrijit de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu. Aşa cum se arată în Cuvântul introductiv al cărţii: ”Volumul pe care îl înfățișăm astăzi cititorilor își propune să reconstituie un deceniu din istoria culturii românești legat de o personalitate emblematică a științei, învățământului, vieții politice dintre anii 1920-1947: Gheorghe I. Brătianu.

Momentul care a marcat schimbarea radicală a perspectivei negative inoculate mentalului colectiv timp de treizeci și cinci de ani, începând din septembrie 1944, l-a constituit apariția în luna august 1980, sub auspiciile Editurii Eminescu, a volumului Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești de Gheorghe I. Brătianu care reproduce integral ediția 1945, ultima carte a lui Gheorghe I. Brătianu editată în ţara noastră în timpul vieții sale. În anul 1981 a apărut la editura „Cartea Românească” Cultură și istorie II, N. Iorga – Gheorghe I. Brătianu, de Valeriu Râpeanu. Capitolul Gheorghe I. Brătianu reprezintă retipărirea studiului introductiv al ediției din 1980 cu adăugiri și precizări.

Anul 1989, înscris pe coperta antologiei de față, se leagă de reeditarea în 1988 a două lucrări fundamentale din opera lui Gheorghe I. Brătianu, și datorită istoricului Victor Spinei, a unui masiv volum de studii, documente, evocări tipărit cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a nașterii savantului român. Ecourile acestor trei apariții s-au prelungit până la sfârșitul anului 1989.

Prima ediție a Tradiției istorice despre întemeierea statelor românești – cea din 1945 – a apărut într-un climat social, politic, moral ostil receptării faptelor de cultură. În luna mai se încheiase un război cât se poate de ruinător pentru țara noastră, care pierduse în cei aproape patru ani de ostilități sute de mii de vieți omenești, un număr însemnat de luptători fiind dispăruți sau răniți. Se adaugă cei ce au pierit în timpul bombardamentelor anglo-americane din 1944, acestea pricinuind și mari pierderi materiale. Lipsurile datorate războiului, secetei prelungite au făcut ca pe întinse regiuni ale țării să se instaureze foametea. Era evident – așa cum au sugerat unii recenzenți ai ediției din 1980 – că în acest climat au trecut neobservate evenimente culturale precum a fost și cartea lui Gheorghe I. Brătianu”.

Antologia cuprinde studii, articole, cronici, mărturii memorialistice, texte inedite scrise în acest deceniu cu prilejul apariţiei cărţilor de Gheorghe I. Brătianu. De asemenea, sunt incluse pagini memorialistice, corespondenţe, semnalări ale unor manuscrise inedite.

În finalul Cuvântului înainte, se subliniază importanţa contribuţiilor istoricilor români din toate generaţiile pentru cunoaşterea operei lui Gheorghe I. Brătianu:

”Deceniul 1980-1989 reprezintă placa turnantă a procesului cunoașterii operei lui Gheorghe I. Brătianu, a situării demersului său istoriografic și politic în cadrul curentelor de gândire specifice secolului XX. După trei decenii de ponegrire, falsificare, interzicere, publicul larg şi mă gândesc aici în primul rând la cei tineri, cărora li se inoculase prin toate căile o imagine negativă a lui Gheorghe I. Brătianu, avea acces la trei din operele sale capitale, tipărite într-un tiraj ce însuma peste cincizeci și cinci de mii de exemplare! Iar studiile introductive la aceste volume, cronicile, articolele, amplele analize istoriografice, paginile memorialistice au ratificat optica studiului introductiv la ediţia “Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti” din 1980 subliniind integritatea personalităţii şi înalta moralitate a omului.

În zece ani, istoricii români care și-au aflat aliați în conducătorii unor edituri, institute de cercetări academice şi universitare, publicaţii științifice, reviste culturale și chiar cotidiene, au înfruntat rigorile unei cenzuri din ce în ce mai aspre – mai ales pe acest tărâm – și au restituit pe adevăratul Gheorghe I. Brătianu, demonstrând, cu argumente științifice, locul istoricului în cultura românească și universală.

Cu credința că paginile despre Gheorghe I. Brătianu scrise și publicate în deceniul 1980-1989 constituie dovada curajului intelectualilor, care prin fapta şi scrisul lor au înţeles să restituie culturii noastre una din valorile ei perene, am alcătuit antologia noastră. Tot ce au scris în acest deceniu istorici, oameni de cultură reprezintă o respingere categorică a imaginii false, denaturate a lui Gheorghe I.Brătianu, conturată cu obstinaţie după 23 august 1944. Alături de paginile tipărite în memorabilul volum „Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe I.Brătianu”, textele antologiei noastre conturează portretul unui istoric care, prin scrierile sale, prin demersul său ca profesor, conducător de instituţii şi publicaţii, a deschis noi orizonturi acestei ştiinţe devenind un model. Acela al unui intelectual patriot, pentru care ideea unităţii naţionale, a independenţei ţării sale, a drepturilor pe care le avem asupra pământurilor ce au format România Mare, a fost afirmată şi demonstrată ştiinţific mai presus de conjuncturi, de veleităţi şi orgolii personale. Şi aici Gheorghe I.Brătianu se întâlneşte cu N.Iorga, cel care primul a avut revelaţia înzestrărilor ieşite din comun ale celui ce avea să devină un savant. Şi magistrul, şi discipolul – mai presus de neînţelegerile trecătoare care s-au ivit de-a lungul vieţii – s-au întâlnit în anii de sfârşit al vieţii lor, la distanţă de numai treisprezece ani, după ce şi-au asumat drumul care îi ducea spre jertfa supremă. Cu sânge rece şi sadism, şi unul şi altul au fost ucişi, după ce fuseseră acoperiţi de mâlul insultei şi al denigrării. Dar aşa cum dovedesc şi aceste pagini, ei au fost ucişi, dar nu învinşi. Fapta lor exemplară, care fusese atâţia ani înlăturată din viaţa societăţii româneşti, şi-a ocupat locul eminent, pe deplin meritat, în evoluţia spiritualităţii noastre, datorită luptei duse de acei intelectuali care au înţeles să spargă zidul tăcerii şi al minciunii, ridicat în jurul numelui şi operei lor”.

(septembrie – octombrie 2019)

Autorii antologiei aduc mulţumiri domnului George Constantin Păunescu, datorită căruia această carte, dedicată personalităţii nemuritorului savant patriot Gheorghe I. Brătianu, vede lumina tiparului.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW