0.3 C
București
miercuri, 27 ianuarie

Salariaţii de peste 55 de ani câştigă mai bine

Câştigul salarial mediu brut înregistrat în luna octombrie 2018 la nivelul economiei naţionale în întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi, a fost 4594 lei/lună, iar cel net 2769 lei/lună, potrivit unui comunicat INS.

– Femeile au realizat în octombrie 2018 câştiguri salariale mai mici decât bărbaţii cu circa 2%.

– Salariaţii din grupa de vârstă 55-64 ani au realizat cele mai mari câştiguri salariale medii lunare

(4736 lei/lună în expresie brută, respectiv 2836 lei/lună în expresie netă).

– Pe grupe majore de ocupaţii, nivelul câştigului salarial mediu brut anual al femeilor a fost mai mic decât al bărbaţilor.

Numărul mediu al salariaţilor

Numărul mediu al salariaţilor în luna octombrie 2018, pentru întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi, a fost 4818,6 mii persoane, din care 47,6% femei.

Contingentul cel mai numeros (79,8% din totalul salariaţilor, respectiv 3844,6 mii persoane) a avut vârsta cuprinsă între 25-54 ani, iar tinerii (15-24 ani) au reprezentat 4,5% din totalul salariaţilor.

Salariaţii cu studii superioare au avut o pondere de 33,5%, femeile fiind preponderente (57,3%).

Din totalul celor 4818,6 mii salariaţi, 59,5% erau absolvenţi ai învăţământului mediu (liceal, profesional şi postliceal de specialitate).

Repartizarea pe sectoare de activitate relevă faptul că 61,8% din salariaţii din întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi s-au regăsit în sfera servicilor (54,8% dintre bărbaţi şi 69,4% dintre femei), iar peste o treime în industrie şi construcţii (42,1% dintre bărbaţi şi 29,5% dintre femei).

Disparităţi semnificative se observă în structura salariaţilor pe sexe în cadrul fiecărei grupe majore de ocupaţii. Bărbaţii au deţinut cele mai mari ponderi în rândul muncitorilor calificaţi şi asimilaţi – GM7 (74,9%) şi al lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – GM6 (74,0%), iar femeile în rândul specialiştilor în diverse domenii de activitate – GM2 (62,3%), respectiv al funcţionarilor administrativi – GM4 (61,9%)

Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2018

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale în întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi, în luna octombrie 2018, a fost 4594 lei/lună, iar cel net 2769 lei/lună. Câştigul salarial mediu lunar realizat de femei a reprezentat 98,2% din cel al bărbaţilor în expresie brută, respectiv 97,7% în expresie netă.

Nivelul câştigului salarial creştere odată cu grupa de vârstă a salariaţilor, cele mai mari câştiguri salariale medii lunare fiind realizate de salariaţii în vârstă de 55-64 ani (4736 lei/lună în expresie brută, respectiv 2836 lei/lună în expresie netă).

Diferenţe de gen s-au înregistrat în cazul bărbaţilor din grupa de vârstă 25-54 ani, care au realizat cele mai mari câştiguri salariale medii lunare (4708 lei/lună în expresie brută, respectiv 2848 lei/lună în expresie netă), depăşind uşor câştigurile salariale medii lunare ale salariaţilor vârstnici (55-64 ani).

Pentru femei, nivelul câştigului salarial realizat creşte progresiv odată cu grupa de vârstă a salariaţilor şi a cuprins toate intervalele, cele mai mari câştiguri salariale medii lunare fiind realizate în grupa de vârstă 55-64 ani (4835 lei/lună în expresie brută, respectiv 2886 lei/ lună în expresie netă).

Cele mai mari diferenţe dintre câştigurile salariale medii lunare ale femeilor şi cele ale bărbaţilor au fost în cazul tinerilor (15-24 ani), femeile realizând cu 225 lei/lună în expresie brută, respectiv cu 137 lei/lună în expresie netă, mai puţin decât bărbaţii din această grupă de vârstă.

Dacă pe ansamblul economiei naţionale, câştigul salarial mediu net lunar al bărbaţilor a fost mai mare cu 64 lei faţă de cel al femeilor, diferenţa în expresie absolută se accentuează pe măsură ce creşte scala nivelului de educaţie (cu excepţia nivelului de educaţie post secundar, unde femeile au câştigat cu circa 250 lei/lună mai mult decât bărbaţii). Femeile cu studii universitare de ciclul I – licenţă au câştigat mai puţin decât bărbaţii din aceeaşi categorie cu 790 lei/lună, cele cu studii universitare de scurtă durată cu 697 lei/lună, cele cu studii universitare ciclul III – doctorat cu 557 lei/lună, iar cele cu studii universitare ciclul II – master, cu 420 lei/lună.

Câştigurile salariale medii lunare nete ale salariaţilor cu nivel de educaţie superior au fost mai mari de circa 2,5 ori decât ale celor cu nivel de educaţie inferior, respectiv de 2,1 ori decât ale celor cu nivel mediu de educaţie.

Bărbaţii au câştigat mai mult decât femeile în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari depăşiri ale câştigului salarial mediu brut lunar înregistrându-se astfel: +43,3% în intermedieri financiare şi asigurări, +31,1% în alte activităţi de servicii, +28,5% în industria prelucrătoare, +25,2% în informaţii şi comunicaţii, respectiv +19,0% în comerţ.

În schimb, femeilor le-au revenit câştiguri salariale medii brute lunare superioare bărbaţilor în activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+21,6%), construcţii (+17,1%), transport şi depozitare (+3,7%), respectiv în industria extractivă (+2,3%).

În întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi aparţinând sectorului public, câştigul salarial mediu brut realizat în luna octombrie 2018 a fost 5802 lei/lună, superior mediei pe economia naţională cu 1208 lei/lună. Pe sexe, bărbaţii au înregistrat un spor de 1165 lei/lună (faţă de 4633 lei/lună în medie pe economie), iar femeile de 1254 lei/lună (faţă de 4551 lei/lună în medie pe economie).

În sectorul privat, câştigul salarial mediu lunar al salariaţilor s-a situat sub media naţională cu 455 lei/lună în expresie brută şi cu 252 lei/lună în expresie netă.

Câştigul salarial mediu la nivelul anului 2018

La nivelul anului 2018, câştigul salarial mediu brut 1 în întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi a fost 53380 lei/an, cu diferenţieri pe sexe (53728 lei/an pentru bărbaţi faţă de 52997 lei/an pentru femei).

Indiferent de grupa de vârstă, cele mai mari câştiguri salariale medii brute anuale au fost realizate de salariaţii care, prin natura ocupaţiilor pe care le desfăşoară, se încadrează în grupa majoră a conducătorilor şi funcţionarilor superiori – GM1 (cu o singură excepţie, bărbaţii din grupa de vârstă 15-24 ani, ale căror câştiguri au fost devansate de cele ale specialiştilor în diverse domenii de activitate – GM2). Faţă de media pe economia naţională, salariaţii din grupa majoră GM1 au câştigat de circa două ori mai mult, cu excepţia salariaţilor din grupa de vârstă 15-24 ani, pentru care raportul a fost de circa 1,4:1 (atât la nivel de grupă majoră de ocupaţie, cât şi pe sexe).

Salariaţii din grupa majoră a specialiştilor în diverse domenii de activitate – GM2, indiferent de grupa de vârstă, au realizat câştiguri salariale mult peste media naţională. Astfel, câştigul salarial mediu brut anual la nivelul acestei grupe majore de ocupaţii a fost cu 58,4% mai mare decât nivelul mediu pe economie.

La polul opus s-au situat salariaţii din grupa majoră a ocupaţiilor elementare – GM9, respectiv cei din grupa majoră a lucrătorilor în domeniul serviciilor – GM5, cărora le-au revenit cele mai mici câştiguri salariale medii brute anuale, acestea reprezentând doar 55,2%, respectiv 58,9% din valoarea câştigului salarial mediu anual pe economie.

Din repartiţia câştigului salarial mediu brut anual pe sexe şi grupe majore de ocupaţii, se observă că nivelul câştigurilor realizate de femei s-a plasat sub cel realizat de bărbaţi. Ecartul cel mai mare dintre câştigurile salariale medii anuale ale bărbaţilor şi cele ale femeilor s-a înregistrat pentru ocupaţiile din grupa majoră a muncitorilor calificaţi şi asimilaţi – GM7 (+20,5%; 42665 lei/an pentru bărbaţi faţă de 35393 lei/an pentru femei) şi cele din grupa majoră a specialiştilor în diverse domenii de activitate – GM2 (+15,5%; 92293 lei/an pentru bărbaţi faţă de 79880 lei/an pentru femei).

Femeile care au lucrat în unităţile cu 10-49 salariaţi au realizat cel mai scăzut câştig salarial mediu anual care în expresie brută a fost 34321 lei/an, reprezentând 64,8% din media câştigurilor anuale realizate de femei şi 64,3% din media pe economia naţională.

Cel mai ridicat câştig salarial mediu brut anual a revenit bărbaţilor din întreprinderile foarte mari (1000 salariaţi şi peste) care au realizat 70195 lei/an, reprezentând 130,6% faţă de câştigul salarial mediu brut anual al bărbaţilor indiferent de clasa de mărime a întreprinderii şi 131,5% faţă de câştigul salarial mediu brut anual pe economia naţională.

Cele mai ridicate câştiguri salariale medii brute anuale au revenit salariaţilor cu 20-29 ani vechime în cadrul aceleiaşi întreprinderi, atât pe total economie (73386 lei/an), cât şi pe sexe (73019 lei/an pentru bărbaţi, respectiv 73704 lei/an pentru femei).

Salariaţilor cu mai puţin de un an vechime în cadrul aceleiaşi întreprinderi le-au revenit cele mai scăzute câştiguri salariale medii anuale brute (30355 lei/an), cu puţin peste 23000 lei/an sub media pe ţară şi cu un uşor decalaj între femei şi bărbaţi, de aproape 240 lei/an în favoarea bărbaţilor.

Inegalităţi în distribuţia câştigurilor salariale

Nivelul câştigurilor salariale realizate variază semnificativ între diferite sectoare de activitate, forme de proprietate sau alte caracteristici. Diferenţele rezultate apar ca efect direct al variaţiei nivelului de educaţie şi calificare, poziţiei ierarhice deţinute la locul de muncă sau ocupaţiei exercitate.

Structura salariaţilor pe sexe în cadrul fiecărei decile este neuniformă: bărbaţii predomină în toate decilele, cu excepţia decilelor 3 şi 4 (în care predomină femeile). Astfel, repartizarea salariaţilor după câştigul salarial mediu brut lunar arată concentrarea bărbaţilor atât în decilele inferioare, cât şi în cele superioare.

Tinerii (15-24 ani) sunt prezenţi cu preponderenţă în primele decile (1-6) unde se realizează câştiguri salariale mai mici. Ponderea lor are o evoluţie descrescătoare pe măsură ce câştigurile salariale medii lunare brute cresc (decilele superioare). Salariaţii din grupele de vârstă 25-54 ani, respectiv 55-64 ani sunt distribuiţi aproape uniform, cu variaţii reduse între decile.

Distribuţia salariaţilor pe decile de câştiguri salariale medii lunare brute arată că cei cu studii superioare se regăsesc cu preponderenţă în decilele superioare (7-10), câştigând mult mai mult decât cei cu nivel scăzut de educaţie care se concentrează în decilele inferioare (1-5).

Salariaţii cu nivel de educaţie scăzut şi mediu se concentrează în decilele inferioare şi în cele de mijloc (1-6).

Distribuţia salariaţilor pe decile rămâne asemănătoare şi după câştigurile salariale medii nete lunare, respectiv a celor brute anuale, indiferent de caracteristicile demo-socio- economice după care se realizează.

Salariaţii din decila superioară (decila 10) au câştigat în medie de aproape 8 ori mai mult decât cei din decila inferioară (decila 1) în luna octombrie 2018 şi de peste 9 ori mai mult la nivelul întregului an.

Pe sexe, raportul dintre decila superioară (decila 10) şi cea inferioară (decila 1) a avut valori aproape egale pentru câştigurile salariale medii brute şi nete lunare (7,9:1 în expresie brută şi 7,7:1 în expresie netă pentru bărbaţi, respectiv de 7,7:1 în expresie brută şi 7,5:1 în expresie netă pentru femei).

Pe grupe de vârstă, pentru câştigurile salariale medii brute lunare, cele mai mari rapoarte pe decile au fost în cazul salariaţilor în vârstă de 25-54 ani şi 55-64 ani (7,8:1, respectiv 7,9:1).

Valoarea raportului scade la 7,0:1 pentru grupa de vârstă 15-24 ani.

După nivelul de educaţie, pentru câştigurile salariale medii brute lunare, cel mai mare raport dintre decila superioară (decila 10) şi cea inferioară (decila 1) s-a înregistrat pentru nivelul de educaţie superior (9,1:1), urmat de nivelul mediu de educaţie (6,1:1), respectiv de nivelul scăzut de educaţie (5,8:1).

Note:

– Câştigul salarial mediu brut lunar s-a calculat prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri aferente lunii octombrie (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori, drepturile salariale plătite retroactiv pentru anii anteriori celui de referinţă, contravaloarea voucherelor/ tichetelor de vacanţă), la numărul mediu al salariaţilor.

– Câştigul salarial mediu brut anual s-a calculat prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea voucherelor/tichetelor de vacanţă) aferente anului 2018, la care s-au adăugat sumele brute aferente anilor anteriori, la numărul mediu al salariaţilor.

- PUBLICITATE -

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW