Termenul-limită de depunere a Declarației Unice – 31 iulie 2019, inclusiv

În Monitorul Oficial nr. 204 din data de 14 martie 2019 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.15/2019 prin care noul termen de depunere este 31 iulie 2019 inclusiv, pentru:

  • Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul 2018
  • Plata obligațiilor fiscale aferente anului 2018
  • Declarația Unică privind impozitul şi contribuțiile sociale datorate pe veniturile estimate pentru anul 2019
  • Declarația 230 prin care se redirecționează 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii către ONG-uri sau entități de cult.

Potrivit reglementărilor din Legea 225/2015 actualizată – Cod fiscal prelungirea până la data de 31 iulie 2019 inclusiv a termenului pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice reprezintă o facilitate mult prea mare, prea multa indulgenţă în condiţiile în care termenul scadent iniţial era de 15 martie 2019. De ce să nu fim indulgenţi şi să extindem şi plata la data scadentă a obligaţiilor la Bugetul de Stat pentru persoanele juridice.

Același termen scadent este valabil și pentru bonificația acordată la depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță și plata integrală a obligațiilor fiscale.


Extinderea sistemului scadent a fost motivată de catre Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF – prin faptul că:

  1. s-a ţinut cont de caracterul de noutate al procedurii de depunere a  declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv serviciul „Spațiul privat virtual” și prin intermediul serviciului „Depunere declarații”
  2. s-a luat în calcul numărul mare de contribuabili care accesează portalul ANAF, în scopul evitării blocării sistemului electronic și implicit imposibilitatea de depunere a declarațiilor în termenul legal,
  3. s-a dorit evitarea aplicării de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative și de plată și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință”

Din anul 2019, Declarația Unică poate fi depusă doar online.

Declarația Unică introdusă anul trecut începând cu obligațiile fiscale aferente anului 2018 reprezintă o schimbare majoră prin trecerea de la sistemul deciziilor de impunere emise de Fisc la un sistem de autoimpunere.

Extinderea termenului scadent la 31 iulie 2019 inclusiv este valabil în exclusivitate pentru Declarația Unică aferentă anului 2018; pentru anul 2019 data limită a fost stabilită luna martie 2020 .

Cine trebuie să depună Declaraţia Unică

Au obligația să depună Declarația unică pentru impozitare persoanele fizice rezidente în România care au realizat în 2018 venituri extrasalariale aflate în sfera impozitului pe venit și realizează sau estimează că vor realiza venituri extrasalariale și în anul 2019.

Declarația se depune și de către persoane rezidente în România care au realizat în anul 2018 venituri din străinătate impozabile în România; în acest caz trebuie dezvoltată analiza pe situație concretă.

Dacă pe parcursul anului un contribuabil începe să realizeze venituri, cum ar fi de exemplu venituri din chirii sau venituri din activități independente, acesta va trebui să depună Declarația unică cu venitul estimativ în termen de 30 de zile de la evenimentul prin care realizează venitul.

Veniturile supuse declarării sunt:

a) activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii:

* care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este calculata în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie;

* persoanele care nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu au îndeplinit condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.

d) activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

f) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei: venituri din investiții realizate din străinătate, precum dividende, dobânzi, pensii.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor şi depunerii declaraţiei (se completează secțiunea aferentă asigurărilor sociale).

Contribuția la asigurările sociale de sănătate se datorează și în anul 2019 dacă persoana fizică realizează venituri extrasalariale în sumă anuală mai mare de 12 salarii minime brute, adică suma de 24.960 lei. Cota CASS de plată este de 10% din această bază de calcul.

În cazul în care persoana fizică nu realizează plafonul de venituri de 24.960 lei nu datorează plata contribuției. Dacă dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate, poate plăti asigurarea de sănătate pentru un număr de 6 luni şi este asigurată pentru un an.

Contribuția la asigurările sociale – pensii se datorează pentru venituri din activități independente și pentru veniturile din drepturi de autor, când persoana care le realizează nu este salariată și nici nu i se reține contribuția de catre plătitorul drepturilor de autor, atunci când veniturile anuale depășesc suma de 12 salarii minime brute, adică suma de 24.960 lei. Cota de CAS este de 25% și se datorează la o bază stabilită de contribuabil, dar care nu poate fi mai mică lunar de salariul minim brut.

Acordarea bonificaţiilor pentru depunerea Declaraţiei Unice şi achitarea obligaţiilor de plată

În Monitorul Oficial nr. 479/ 12.06.2019 s-a publicat Ordinul nr. 1369 din 21 mai 2019 care prevede aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Procedura se aplică pentru:

a) persoanele fizice care au depus până la 31 iulie 2018 declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

b) persoanele fizice care au plătit cu anticipaţie, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declaraţia unică;

c) persoanele fizice care au obţinut, în anul 2018, venituri anuale şi care au depus numai declaraţia unică prevăzută la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod fiscal, în condiţiile prevăzute la lit. a).

Valoarea bonificaţiilor se calculează la:

a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;

b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Acordarea bonificaţiilor se face prin emiterea unei decizii de către Organul fiscal central după data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Bonificaţiile se acordă şi pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţii rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Pentru acordarea bonificaţiilor, organul fiscal central editează automat prin aplicaţia informatică o listă a contribuabililor care pot beneficia de bonificaţii şi care cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: numele şi prenumele, precum şi codul de identificare fiscală;

b) denumirea obligaţiei fiscale declarate prin declaraţia unică;

c) cuantumul obligaţiei fiscale menţionate;

d) suma plătită până la 15 decembrie 2018 inclusiv, pentru fiecare obligaţie fiscală;

e) valoarea bonificaţiei calculate;

f) informaţia privind depunerea sau nedepunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 31 iulie 2018 inclusiv;

g) suma plătită până la 31 iulie 2019 inclusiv, pentru fiecare obligaţie fiscală.

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW