11.8 C
București
joi, 6 mai

Ministerul Muncii, prin dialog social, a transmis modificările la legea muncii

Ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare și de creștere a încrederii populației

Întrucât starea de urgenţă instituite în 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a fost prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și că starea de alertă a fost declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările ulterioare și prin Hotărârea Guvernului nr.476/2020, luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin imediat pentru stimularea angajării persoanelor care și-au pierdut locul de muncă sau au fost în imposibilitatea de a se angaja și care prin pierderea acestor venituri sunt supuse riscului de excluziune socială

– având în vedere că, în perioada stării de urgență, precum și a celei de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piața muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus,

– ținând cont de faptul că se mențin în continuare regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care telemunca este o soluție avantajoasă,

– întrucât actualul context socio-economic influențează semnificativ piața forței de muncă și rata șomajului, se impune pe de o parte stimularea persoanelor de a fi active pe piața muncii și pe de altă parte impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de muncă,

– luând în considerare faptul că adoptarea de măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

– ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național, la riscul de excluziune socială precum și la amplificarea decalajului socio-economic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 și restul populației,

Având în vedere instituirea stării de urgență, a stării de alertă sau a altei situații excepționale care produc efecte negative asupra raporturilor de muncă, se impune necesitatea reglementării unor măsuri pentru protejarea și sprijinirea atât a angajatorilor cât și asigurarea unui nivel de protecție adecvată angajaților.

Luând în considerare experiența țărilor care au avut impact pozitiv în flexibilizarea raporturilor de muncă și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu reducerea, respectiv limitarea activităților socio-economice,

Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1 – (1) Prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activității cauzate de existența stării de urgență sau a stării de alertă, pentru perioada de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și până la 31 decembrie 2020, angajatorul are posibilitatea reducerii unilaterale a timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de muncă în condițiile alin.(1) se stabilește pentru o perioadă de cel puțin 10 de zile consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

(3) Decizia de reducere unilaterală a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile anterioare producerii modificării și se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

(4) Pe durata reducerii unilaterale a timpului de muncă în condițiile alin. (1) salariaţii afectați de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se recupera din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

(6) Nerecuperarea de către angajator de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației acordate salariatului conform alin. (5) nu conferă dreptul angajatorului de a cere restituirea de către salariat a indemnizației respective.

(7) Indemnizația prevăzută la alin. (4) este venit asimilat salariului și supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii.

(8) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) este interzisă angajarea de personal pentru prestarea unor activități similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități ce ar putea fi prestate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.

(9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

(10) Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condițiile alin.(1) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
 2. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri de cel puțin 10% față de perioada similară din anul anterior.

(11) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin.(1) salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară.

(12) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin.(1) salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(13) În sensul prezentului act normativ, pe perioada reducerii timpului de muncă, este interzisă acordarea de dividende și bonusuri pentru managementul unității.

(14) În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate face concedieri colective.

(15) Nu sunt eligibili în ce privește recuperarea de la bugetul asigurărilor de șomaj, a indemnizației prevăzute la alin.(4), angajatorii care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

(16) De prezentul act normativ beneficiază și ucenicii, în condițiile în care reducerea timpului de muncă nu afectează activitatea de formare a acestora și timpul de muncă pentru aceștia nu se modifică cu mai mult de 50%.

Art. 2. – (1) Nu beneficiază de prevederile art.1 alin. (1) și alin. (4) următorii angajatori:

 1. instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

(2) Indemnizația prevăzută la art.1 nu se cumulează pentru același angajat cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum și cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Indemnizația prevăzută la art. 1 alin.(4) se suportă integral de angajatori și se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea acestora, depusă, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social, denumite în continuare AJOFM.

Art. 4 – (1) În vederea decontării indemnizației prevăzute la art. 1 alin.(4), până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii au obligația să depună următoarele documente:

 1. o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal ;
 2. o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de la art. 1;
 3. lista persoanelor pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzută la art. 1 alin.(4), asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

(2) Modelul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de cel mult10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Angajatorii sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(4) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizației prevăzute la art. 1 alin.(4) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii în condițiile alin.(1) și (2).

(5) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin.(4) se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, după verificarea de către AJOFM a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1.

Art. 5 – (1) Indemnizația prevăzută la art.1 alin.(4) se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj, acordată potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru perioada prevăzută la art. 1 care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin.(4).

Art. 6 – (1)Pentru persoanele care desfășoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite, în continuare zilieri, care îşi desfășoară activitatea într-unul din domeniile prevăzute la alin.(2), afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

(2) Domeniile prevăzute la alin. (1) conform clasificărilor CAEN sunt:

 1. agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. creșterea şi reproducția animalelor semi domesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 3. activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 4. restaurante – clasa 5610;
 5. baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
 6. hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
 7. facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 8. activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520;
 9. activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823.

(3) Contravaloarea sumei plătite de beneficiarul de lucrări, se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite, în continuare, AJPIS.

(4) Suma prevăzută la alin.(1) se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și, ulterior, se decontează integral, la solicitarea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat prin AJPIS .

(5 ) Listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevăzute la alin.(1) se depun de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la AJPIS în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 ale fiecărei luni, în format electronic.

(6) Comunicarea electronică se realizează prin completarea formularelor electronice dedicate acestui scop pe platforma Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017 sau pe platforma aici.gov.ro .

(7) Listele cu zilierii, asumate de beneficiarii de lucrări, se verifică de către AJPIS direct prin accesarea Registrului electronic de evidență a zilierilor administrat de inspectoratele teritoriale de muncă.

(8) Suma prevăzută la alin.(1) se acordă prin decizia directorului executiv al AJPIS, după verificarea prevăzută la alin.(7), în termen de 10zile de la depunerea cererii.

(9) În situația în care cererea este depusă la o dată ulterioară celei prevăzute la alin.(5), beneficiarul de lucrări va primi, în luna următoare, contravaloarea sumei acordate, aferentă lunii pentru care se solicită.

(10) Formularele de solicitare de către beneficiarii de lucrări a decontării sumei prevăzute la alin.(1), ale altor documente doveditoare care vor fi depuse de aceștia pe una dintre platformele electronice Punctul Unic de Contact electronic sau aici.go.ro, precum și procedurile de colaborare între agențiile teritoriale și inspectoratele teritoriale de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei ordonanțe de urgență.
(11) Verificarea acordării remunerației, a timpului de muncă și încadrarea în domeniile prevăzute la alin.(2) este supusă controlului efectuat de inspectorii de muncă.

(12) Verificarea modului de decontare a sumei prevăzute la alin.(1) este supusă controlului efectuat de inspectorii sociali.

Art. 7 – (1) Persoanele care desfășoară activități cu caracter sezonier, care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată cu angajatori din domeniile prevăzute la art. 6 alin.(2), beneficiază, pentru o perioadă de cel mult trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

(2) Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma de 41,5% fiind decontată ulterior, de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare ANOFM.

(3) Pentru decontarea sumei prevăzute la alin.(1), angajatorii depun la AJOFM cererea de decontare, însoțită de un tabel centralizator al angajaților pentru care solicită decontarea, după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

(4) În vederea decontării sumei prevăzute la alin.(1), până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii au obligația să depună următoarele documente:

 1. o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal ;
 2. o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de la alin.(1) și (3);
 3. lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzută la alin.(1) , asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

(5) Angajatorii sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).

(6) În vederea identificării beneficiarilor acestei măsuri AJOFM verifică direct prin accesarea Registrului general de evidență a salariaților administrat de inspectoratele teritoriale de muncă listele în format electronic cu persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată în domeniile prevăzute la art.6 alin.(2).

(7) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la alin.(1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii în condițiile alin.(4).

(8) Modelul documentelor prevăzute la alin. (4) lit. a), b) și c) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea ANOFM, care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8 – (1) Pentru desfăşurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se acordă angajatorilor, o singură dată, pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării echipamentelor de tehnologia informației necesare desfășurării activității în regim de telemuncă precum și de semnături electronice calificate.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor care au statutul de microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii, conform legii, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile.

(3) Modalitatea de decontare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9 – (1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și după încetarea stării de urgență sau de alertă și care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

(2) Plata indemnizației prevăzută la alin. (1) se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate.

(3) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la alin. (1), persoanele îndreptățite depun, prin poșta electronică, la AJPIS o cerere însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere.

(4) Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei ordonanțe de urgență.
(5) Cererea și documentele prevăzute la alin. (3) se transmit la AJPIS până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

(6) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (6) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.

Art. 10 – Constituie contravenție primirea la muncă a unui salariat sau prestarea oricărui alt tip de muncă în interesul angajatorului, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu de către salariatul respectiv în afara duratei programului de lucru stabilit în conformitate cu art. 1.

Art. 11 – Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă în interesul angajatorului a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în conformitate cu art. 1, se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Art. 12 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă.

Art. 13. – Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art.10 și 11 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14 – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 august 2020, cu excepția prevederilor art. 11 care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

PRIM MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

- PUBLICITATE -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WWW